من به موسوی رای نمی دهم زیرا:1- نمی خواهم قراردادهای توهین آمیزوننگینی مانندقرر داد کریسور که از شاهکار های بزرگ جنابخاتمی است در این دوره دوباره تکرار شود و این به اصطلاح مشتی اصلاح طلب مذهبی نما دوباره آبروی ایران را با قرار داد های همچون این قرار داد ببرند.«قرارداد کریسور»: قرار دادی است که در زمان جناب خاتمی ایران با واسطه ی امارات با ایتالیا بست که در واقع برای ایتالیا بود ولی سند این قرار داد را امارات متحده ی عربی بست که امتیاز استفاده از منبع مشترک ایران و امارات به مدت 4 سال یا بیشتر مختص به امارات شود و ایرن حق این استفاده را به مدت 4سال یا بیشتر ندارد و در این مدت ایران حق استفاده از این منبع را به امارات داده و در مقابل مقدار ناچیزی از امارات دریافت کند.    

دسته ها :
يکشنبه بیست و هفتم 2 1388
X