آقای کروبی شما  چرا آمارهای خود را با سند ارائه نمی کنید؟ در این دوره می دانید که چشم به چشم هم نمی تواند اعتماد کند.چراخود بر این باورید که باید کشور از رانتی بودن در بیاید و به سوی خصوصی شدن قدم بر دارد ولی خود راه حلی ندارید؟ومدام از دولت نهم اشکال میگیرید که این دولت 90درصد رانتی بوده است «البته طبق اماری که حزب اعتماد ملی حزب شما ارائه داده است»اگر حتی امار بی سند شما درست بوده باشد چرا این مشکل را به ریش دولت نهم می بندید در صورتی که تنها این دولت نبوده که رانتی بوده بلکه تمامی دولتهای اسبق رانتی بوده اند؟چرا از آنان اشکال نمی گیرید؟البته این مطلب مرتبط با کسانی است که خواهان خیر مردم باشند نه آنان که فقط برای رای آوردن در صحنه ی انتخابات شرکت می کنند.


دسته ها :
سه شنبه بیست و نهم 2 1388
X